GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında MULTİMEDYA A.Ş. olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına MULTİMEDYA A.Ş. olarak gereken teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi MULTİMEDYA A.Ş. ile güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden MULTİMEDYA A.Ş. bünyesinde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi , Gizlilği Ve Korunması Hakıında

1.Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;

Satış sitemiz tarafından sunulan ürünle ilgili kişilere hizmet verebilmek için müşteriden sınırlı bilgi alınmaktadır.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Nedenleri:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla güvenlik önlemleri , teknolojik imkanlar husus alınarak karşılaşılacak riske uygun düzeyde alınır.

3.Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

Hizmet vermek amaçlı alınan sınırlı kişisel verileri iki yıl saklamakla yükümlü olmaktayız.

4.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

5.Riskin Ve İhlalin Bildirilmesi :

Satış sitemizde kişisel veri ihlali olması durumunda 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun yöntemlerle Kuruma, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ve ilgili kullanıcılara en kısa sürede bildirimde bulunur.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru:

Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Blok A 12B 224 Esenler/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya satis@heliummultimedya.com adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

Başvurunun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Adı-Soyadı
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Talep konusu
 • İletişim Adresi Tercihi
 • Başvuru Tarihi
 • İmza

Talebiniz kabul edilebilir, talebinize ilişkin ek bilgiler istenebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir. Bilgilerinize sunarız.

Multimedya Bilgisayar Tic. Ve San. A.Ş.